Tiid foar in oare bank? stap no oer!

Dochs wol handich, sa’n bank tichtby. Foar in persoanlik advys rinne jo der gewoan efkes yn. Sûnder ôfspraak en wannear’t it jo útkomt. In bank dêr’t se jo kenne en alle tiid foar jo nimme. Dat fine jo allegear by RegioBank. Wy hawwe dúdlike en ienfâldige produkten. In foardielige en komplete betelrekken en sparprodukten mei in oantreklike rinte.

Jo banksaken op jo manier

By ús betelrekken krije jo alles wat jo nedich hawwe om jo banksaken te regeljen sa as jo dat wolle. Jo kinne no bygelyks ús app foar Mobyl Bankieren ynlade. Mei dy app hawwe jo RegioBank yn jo binnenbûse, kinne jo oeral jo saldo tsjekke en fuort jild oermeitsje. Dêrnjonken krije jo in Wrâldpas, en kinne jo jo betellings maklik regelje mei Ynternet Bankieren en iDEAL. Meitsje jo leaver gebrûk fan oerskriuwingsformulieren en papieren ôfskriften, dan kin dat ek fansels! Wat jo ek kieze, jo kinne altiten by ús terjochte om jo banksaken te regeljen.

Tijd voor aan andere bank? Stap nu over!

Toch wel handig zo’n bank dichtbij. Voor een persoonlijk advies kunt u gewoon even binnen lopen. Zonder afspraak en wanneer het u uitkomt. Een bank waar ze u kennen en alle tijd voor u nemen. Dat vindt u allemaal bij RegioBank. We hebben heldere en eenvoudige producten. Een voordelige en complete betaalrekening en spaarproducten met een aantrekkelijke rente.

Uw bankzaken op uw manier

Bij onze betaalrekening krijgt u alles wat u nodig heeft om uw bankzaken te regelen zoals u dat wilt. U kunt nu bijvoorbeeld onze app downloaden voor Mobiel Bankieren. Met deze app heeft u RegioBank in uw binnenzak, kunt u overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Daarnaast krijgt u een Wereldpas, en kunt u uw betalingen makkelijk regelen via Internet Bankieren en iDEAL. Maakt u liever gebruik van overschrijvingsformulieren en papieren afschriften, dan kan dat natuurlijk ook! Wat u ook kiest, u kunt altijd bij ons terecht om uw bankzaken te regelen.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak inplannen?

Hoe dan ook, wij laten u gewoon bepalen hoe en wanneer wij u te woord kunnen staan!

Afspreken?

Een persoonlijk en
vrijblijvend gesprek
aanvragen?

Bellen?

Liever telefonisch?
contact met ons
opnemen?

Appje sturen?

Handig en snel!
Stuur een berichtje
via WhatsApp:

Vragen?

Stel hier vragen of plan de
route naar ons kantoor
in Leeuwarden

  • Altijd 100% onafhankelijk
  • Wij nemen u al het werk uit handen

  • Wij vergelijken premies en voorwaarden

  • Uw vraagbaak bij financiële zaken

Ook uw Zelfstandige Adviseur van RegioBank in Leeuwarden

Al 100 jaar RegioBank waar u zelf bepaalt hoe uw geldzaken geregeld wordt.